Plativoo / Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanjaPosetom sajta www.Plativoo.rs prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice i njenog sadržaja podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. Plativoo DOO Futog zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su zaštićeni i vlasništvo Plativoo DOO Futog i izdavaoca računa te je zabranjeno svako neovlašćeno kopiranje ili dalje umnožavanje. Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu. Korišćenje sajta podrazumeva registraciju korisnika, pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ( računa koji glase na korisnikovo ime) ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup elektronskom plaćanju računa pod uslovom da sva autorska prava Plativoo DOO Futog kao i izdavaoca računa budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

Garancije

Plativoo DOO Futog je prikazao detaljne informacije koje se nalaze na ovom web sajtu koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju, i neprestalno nastoji da proširi i ažurira te informacije. Informacije na ovom web sajtu namenjene su isključivo omogućavanju registrovanim korisnicima prijem, pregled, štampu ili plaćanje prispelih računa i njihovo čuvanje u bazi podataka. Plativoo predstavlja računarsko-softverski web servis za prijem, štampu ili direktno plaćanje i čuvanje prispelih računa ali ne garantuje za obavljene platne transkacije niti kompletnost, pouzdanost, blagovremenost ili tačnosti informacija na primljenim računima. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni Plativoo DOO Futog, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju podataka na ovom web sajtu ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu. Takođe, Plativoo DOO Futog ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost. Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos odnos između Vas i Plativoo DOO Futog. Registracijom na ovom web sajtu ne zasniva se poslovni odnos između Vas i Plativoo Futog, nego pristajete na gore navedene uslove i na prijem računa u elektronskoj formi izdatih od strane Izdavaoca računa sa kojim ste u poslovnom odnosu na osnovu zaključenog ugovora.

Po pitanju transakcija zahtevanih putem ove platforme, a izvršenih od strane institucije elektronskog novca, prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja izjavljujete da ste obavešteni i saglasni da Plativoo i iPay SEE ne odgovaraju za poreske obaveze koje prate transakciju i osnovni pravni posao na osnovu kog je izvršena transakcija, niti bilo koje druge poreze koji mogu nastati prilikom pružanja usluga/isporuke dobara.

Plativoo i iPay ni po kom osnovu nisu odgovorni za kvalitet pružene usluge odnosno kvalitet dobara.

Svi prigovori koji se odnose na pravne ili materijalne nedostatke pružene usluge i/ili isporučenog dobra za koje su računi distribuirani na našoj internet platformi, neće se smatrati reklamacijom u smislu Zakona o platnim uslugama i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i rešavaće se u direktnom odnosu između primaoca plaćanja i platioca (ili preduzeća izdavaoca računa i potrošača nosioca računa) u skladu sa pozitivnim propisima koji su primenjivi na promet robe i usluga.

Zaštita ličnih podataka

“Lični podatak” je bilo koji podatak, zapisan u bilo kojoj formi, uz pomoć koje se može identifikovati jedna individua ili individua čiji se identitet može saznati ili odrediti tim podatkom bilo da se radi o fizičkom ili pravnom licu. Opšti uslovi poslovanja i naša Politika privatnosti ne pokrivaju globalne podatke preko kojih se podaci o ličnosti ne mogu odrediti. Mi zadržavamo pravo da koristimo globalne podatke na način predviđen ovim Uslovima korišćenja i za nesmetano funskcionisanje računarskog web programa www.Plativoo.com

Dostavljanjem vaših ličnih podataka vi se slažete i saglasni ste da možemo da ih imamo, koristimo i objavljujemo u skladu sa Politikom privatnosti , a sve u svrhu nesmetanog i pravilnog funkcionisanja računarskog web programa Plativoo.

Mi ćemo sakupljati, koristiti i objavljivati lične podatke samo kada se smatra da je to razuman potez u datom trenutku i datim uslovima, i koristićemo samo fer i zakonom dozvoljene metode za prikupljanje ličnih podataka. Na primer, mi možemo da prikupljamo vaše Lične Podatke kada: popunjavate formulare, registrujete se ili kreirate nalog ili servis (uključujući servis za treća lica dostupan preko sajta www.Plativoo.com), učestvujete u anketama, testovima ili procenama.

Korišćenje vaših Ličnih podataka je ograničeno za namene navedene u ovim Uslovima korišćenja ili na drugi način za koji ste se vi složili, i nećemo prodavati, trgovati, menjati, razmenjati ili objavljivati bilo koje lične podatke koje posedujemo.

Odgovornost korisnika

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija i ličnih podataka koje šalje Plativoo DOO Futog . Svako davanje lažnih informacija, neovlašćeno kopiranje, menjanje ili fingiranje podataka podleže krivičnoj odgovornosti shodno važećem pravu Republike Srbije. Korisnik daje svoj pristanak Plativoo DOO Futog da takve informacije koristi u svrhu statističke analize, nemestanog funkcionisanja računarskog web programa Plativoo i poboljšanje njegovog rada.

Dostavljanjem informacija i ličnih podataka korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacijai ličnih podataka, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane Plativoo DOO Futog neće povrediti prava treće strane.

Web sajtovi trećih lica

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, Plativoo DOO Futog ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. Plativoo DOO Futog ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. Plativoo DOO Futog ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

Merodavno pravo i nadležnost

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Novom Sadu.